Vorige Augustijne Heiligen Volgende

Johannes van Sahagún

feestdag 12 juni

Johannes Gonzalez a Sancto Facundo, om hem met zijn volledige naam te noemen, werd geboren rond 1430 in Sagagún in het koninkrijk Leon. De naam Sahagún is afkomstig van de Benedictijnenabdij die als patroon de h. Facundus had, een Spaanse martelaar uit het vroeg-christendom. Johannes, de zoon van een vooraanstaande familie, kreeg zijn eerste vorming in deze Benedictijnenabdij. Als jongeman, en nog voordat hij priester was, wist zijn vader voor hem – uitsluitend om economische redenen – een kerkelijk beneficie te verkrijgen waaraan zielzorg verbonden was. Johannes wees het af omdat hij meende dat een dergelijke daad in strijd was met de dingen die van God zijn. Op grond van zijn goede kwaliteiten kwam hij in dienst van de voortreffelijke bisschop van Burgos, Alfonsus van Carthago, die hem priester wijdde. Omdat het leven in de bisschoppelijk curie hem allerminst voldoening schonk, vroeg hij de bisschop om zijn theologische vorming te vervolledigen. Hij studeerde aan de universiteit van Salamanca en tegelijk legde hij zich toe op de prediking. Om zijn belofte gestand te doen die hij tijdens een ernstige ziekte had gedaan, trad jij in 1463 in de Augustijnenorde in. Hij werd tweemaal prior in het convent van Salamanca (1471-73 en1477-79) waar hij de gemeenschapsdiscipline meer door zijn voorbeeld dan door zijn gestrengheid bevorderde.
Hij was nederig en oprecht, een onvermoeibare predikant. Door zijn ijver en moed slaagde hij er in een aantal bittere vetes tussen adellijke families bij te leggen. Hij stierf in 1479. In 690 werd hij heilig verklaard. Hij is de patroon van de Stad en het diocees Salamanca. Zijn stoffelijk overschot wordt er in de nieuwe kathedraal bewaard.

Vorige Augustijne Heiligen Volgende